I følge vedtektene til A/S Tøyenparken Boligselskap kan kun fysiske personer være aksjonær i boligselskapet. Aksjonærene i selskapet skal ikke eie mer enn en aksje hver. Caféen i Monradsgate 1 er ikke aksjonær, men leier av A/S Tøyenparken Boligselsskapet.

Generalforsamlingen er A/S Tøyenparken Boligselskap øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Dersom det anses nødvendig kan styret, revisor eller minimum 10% av aksjonærene innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Vedtektene angir under hvilke omstendigheter og hvordan dette kan gjøres.

Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer og velges av generalforsamlingen. Forvaltningen av selskapets anliggender og organiseringen av selskapets virksomhet er styrets ansvar. Disse må være aksjonærer og bosatt i selskapets eiendommer. Valg på styremedlemmer skjer for to år ad gangen, mens varamedlemmene velges for ett år ad gangen. Det er separat valg på styreleder. Styremøter holdes jevnlig, vanligvis på forretningsførers kontor.

Forretningsfører er for tiden OBOS Eiendomsforvaltning AS. Forretningsførers oppgaver framgår av en skriftlig kontrakt som er opprettet mellom A/S Tøyenparken Boligselskap og forretningsfører. I A/S Tøyenparken Boligselskap forbereder forretningsfører sakspapirer til styremøtene, tar seg av løpende saker mellom møtene og er sekretær for styret. Forretningsfører administrerer også innbetaling av husleie, bistår ved kjøp/salg av leiligheter samt bistår selskapet med å føre regnskap og tar seg av kontakten med revisor. Forretningsfører er underlagt styret, og ved ekstraordinære disposisjoner må styrets tillatelse innhentes på forhånd.

Revisor er statsautorisert i henhold til vedtektene i A/S Tøyenparken Boligselskap og velges av Generalforsamlingen. I de senere år vært statsautorisert revisor vært Leif Kåre Gjerde fra revisjonsfirmaet Coopers og Lybrand AS. Revisor går gjennom selskapets regnskap og skriver revisjonsberetningen til årsberetningen. Revisor møter dessuten på generalforsamlingen for å kommentere regnskapet samt å bistå med å svare på eventuelle spørsmål omkring regnskapet.

Virksomheten i boligaksjeselskaper er regulert i Lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976, Lov om borettslag 4. februar 1960 og Husleieloven av 16. juni 1939.