Den enkelte aksjeeier er ansvarlig for å holde boligen i forsvarlig stand. Aksjonæren må søke boligselskapets styre om tillatelse til endring av bad og kjøkken, samt andre bygningsmessige endringer. Søknad om endringer sendes selskapets forretningsfører.

I tillegg til søknader til boligselskapet stiller ny Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) strenge krav til gjennomføring, godkjenning og søknadsprosedyrer i forbindelse med oppussingsarbeider, i særdeleshet for våtrom.

Aksjeeier er ansvarlig for evt. følgeskader dersom slike arbeider ikke er forskriftsmessig utført. Arbeider som er utført uten nødvendig godkjennelse eller som ikke oppfyller byggtekniske forskrifter kan kreves tilbakestilt.

Ifølge husordensreglene skal beboerne vise hensyn ved oppussing i leilighetene. Grunnet støyplager skal oppussing ikke finne sted fra lørdag kl 1700 til mandag kl 0700. Tilsvarende gjelder ved bevegelige hellig- og høytidsdager. På hverdager skal oppussing avsluttes senest kl 21.00.

Aksjeeier må selv besørge bortkjøring av avfall fra oppussing og bygningsarbeider. Det er ikke tillatt å kaste slikt avfall i beholdere for husholdningsavfall eller containere som settes ut i selskapets regi.