Fjernvarme

Tøyenparken Boligselskap gikk i 2019 over til fjernvarme

Fra 1. januar 2020 ble det innført forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

Høsten 2018 har styret i Tøyenparken Boligselskap, i samarbeid med Multiconsult, vurdert ulike energiløsninger for selskapet. Av de vurderte løsningene var fjernvarme den løsningen som var mest praktisk gjennomførbar, og som passer boligselskapet best med tanke på kostnader og eksisterende infrastruktur. Selskapet besluttet derfor å gå over til fjernvarme og inngik avtale med Fortum Energi om tilkobling til fjernvarmenettet første kvartal 2019.

Styret søkte tilskudd fra Oslo Kommune til fjerning av eksisterende oljefyringsanlegg og oppgradering av eksisterende anlegg for tilpassing til fjernvarme. Søknaden har blitt innvilget, og det bevilgede beløpet dekket ca halvparten av utgiftene til oppgradering av infrastruktur i fyrrommet.

Resten av oppgraderingen og sanering av gammelt utstyr ble finansiert på det vanlige drifts- og vedlikeholdsbudsjettet.

Det er beregnet at overgangen vil redusere selskapets utgifter til oppvarming og varmtvann. Overgangen vil også føre til vesentlig mindre vedlikeholdsutgifter for selskapet.

Vanlige spørsmål:

Hva er fjernvarme?

Enkelt fortalt er et fjernvarmeanlegg et sentralvarmeanlegg som forsyner bygninger med varmt vann til oppvarming og varmt tappevann. Det installeres en varmeveksler i fyrrommet som overfører varme til resten av bygget.

Er det miljøvennlig?

Fjernvarme handler stort sett om å bruke energi som eller hadde blitt tapt. I Oslo er fjernvarmen et virkemiddel for å redusere lokal luftforurensing. Store deler av varmen i fjernvarmesystemet i Oslo er bl.a. gjenvunnet av varme fra kloakksystemet og husholdningsavfall. Hvis du lurer på mer om energimiksen fra fjernvarme i Oslo, kan du finne informasjon om dette her: https://www.fortum.no/innsatsfaktorer-fjernvarme

Hvor mye støyer dette?

Støy fra fyrrommet vil praktisk talt forsvinne. Fjernvarme er både støy og luktfritt, og de som bor i umiddelbar nærhet til fyrrommet i Monrads Gate vil merke stor forskjell. 

Hvem har ansvar for driften?

Etter overgangen vil Fortum Energi ha ansvaret for levering av varme på primærsiden. Det vil si at dersom det blir brudd i leveringen vil dette være deres ansvar. Fortum har en profesjonell driftsorganisasjon og har beredskap til å rykke ut hele døgnet ved brudd på leveranse.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Fortum Energi har egne sider med mer informasjon om fjernvarme.

https://www.fortum.no/Om-fjernvarme